I&S Vastgoed, gevestigd aan Vanenburgerallee 4 A 3882 RH Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
iensvastgoed.nl
Vanenburgerallee 4 A
3882 RH Putten
088 0005999

Persoonsgegevens die wij verwerken
I&S Vastgoed verwerkt geen persoonsgegevens anders dan gegevens die mogelijk worden ingevuld in ons contactformulier. Enige vereiste voor het contactformulier is een naam en emailadres, deze gegevens worden niet op de website verzameld en dienen enkel en alleen om met u in contact te komen. Ingevulde contactgegevens worden niet zonder uw toestemming gebruikt voor mailings of nieuwsbrieven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iensvastgoed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
I&S Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– I&S Vastgoed analyseert surfgedrag op de website in beperkte mate om daarmee de website en functionaliteit te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming
I&S Vastgoed neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van I&S Vastgoed) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
I&S Vastgoed bewaart geen persoonsgegevens wanneer er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen. Via de website is het niet mogelijk een dergelijke overeenkomst tot stand te brengen en er worden derhalve geen persoonsgegevens door I&S Vastgoed bewaard. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden wordt enkel en alleen gedaan nadat er een overeenkomst tot dienstverlening is gesloten en ook dan enkel en alleen wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van voornoemde dienstverlening of wanneer dit noodzakelijk is wegens een wettelijke verplichting. I&S Vastgoed deelt, verhandelt of verkoopt nadrukkelijk geen persoonsgegevens aan derden in welke vorm dan ook.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
I&S Vastgoed gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door I&S Vastgoed en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iensvastgoed.nl. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. I&S Vastgoed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
I&S Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@iensvastgoed.nl.